Καλωσορίσατε στην σελίδα μας! | contact@deok.org.cy | 77772070

thesis
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΟΚ
 1. Ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στην πράσινη οικονομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην προώθηση της έρευνας και καινοτομίας.
 2. Η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να κατανέμει τους καρπούς της δίκαια προς όλα τα εισοδηματικά στρώματα συμβάλλοντας στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
 3. Εκτεταμένη εφαρμογή προγραμμάτων ψηφιακών δεξιοτήτων για όλο το εργατικό δυναμικό του τόπου.
 4. Προώθηση και παραχώρηση κινήτρων για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 5. Εφαρμογή της στρατηγικής για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας.
 6. Ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την ενίσχυση και την τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 7. Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και διευκολύνσεις στις αδειοδοτήσεις και λειτουργίες επιχειρήσεων που ενισχύουν την παραγωγική βάση της οικονομίας και δημιουργούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.

 

 

 1. Οι στόχοι της Ε2020 να ενσωματωθούν στο πλαίσιο μιας εναλλακτικής και πιο ισορροπημένης οικονομικής διακυβέρνησης. Στόχοι απασχόλησης, μείωση της φτώχειας, και κλιμακωτής προστασίας πρέπει να είναι δεσμευτικοί, όπως είναι οι στόχοι δημοσιονομικής σταθερότητας.
 2. Η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο να πραγματοποιήσουν έρευνα για τη σχετικότητα/ συνάφεια του υπάρχοντος πλαισίου, ειδικότερα τα εργαλεία του, να επιτύχουν τους στόχους.
 3. Οι εθνικοί ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι να είναι πλήρως συμμετέχοντες στην διαδικασία της Ε2020 και οι εισηγήσεις των συνδικάτων να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. 

 

 1. Η σημασία των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας στη λειτουργία και ανάπτυξη της οικονομίας είναι νευραλγικής σημασίας, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και ύφεσης της οικονομίας.
 2. Το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης και λειτουργίας των κερδοφόρων οργανισμών κοινής ωφελείας είναι πετυχημένο και οικονομικά βιώσιμο.
 3. Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας παρέχουν υπηρεσίες ψηλών προδιαγραφών και λειτουργούν με οργανωτική διοικητική και επιχειρησιακή επάρκεια.
 4. Στους ημικρατικούς οργανισμούς λειτουργούν άψογα οι εργασιακές σχέσεις. Το δικαίωμα απασχόλησης είναι διασφαλισμένο, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση της εργατικής ειρήνης και ηρεμίας, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία τους.
 5. Απαιτείται ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων οργανισμών ώστε αυτοί να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία, διοικητική αυτοτέλεια και αποτελεσματικότητα, στο δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην οικονομία.

Ενόψει των πιο πάνω δεδομένων:

 1. Η ΔΕΟΚ θα υπερασπιστεί τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.
 2. Θα αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κερδοφόρων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και εκποίησης δημόσιου πλούτου.
 3. Θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και την οργανωτική και διοικητική τους ανασυγκρότηση, ώστε οι οργανισμοί να καταστούν πραγματικά αυτόνομοι, ευέλικτοι, αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί.
 4. Θα υποστηρίξει την προώθηση στρατηγικών συμμαχιών ώστε οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας, να μπορούν να διαδραματίσουν αποτελεσματικά τον αναπτυξιακό και κοινωνικό τους ρόλο.
 5. Θα αγωνισθεί ώστε όλες οι θέσεις εργασίας να προστατευθούν και οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς και δίκαιους όρους απασχόλησης.
 1. Διασφάλιση συνθηκών Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία και διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων σ όλα τα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας.
 2. Ανάπτυξη κουλτούρας παραγωγικότητας σ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, στις επιχειρήσεις και στους χώρους εργασίας.
 3. Εκσυγχρονισμό και τεχνολογική αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
 4. Βελτίωση του συνδυασμού μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης καλύτερης πρόσβασης στην κατάρτιση, ειδικά για γυναίκες, άτομα με αναπηρίες και όσων ζουν σε αγροτικές απομακρυσμένες περιοχές αλλά και όσων ατόμων εργάζονται σε μορφές άτυπης απασχόλησης.
 5. Επέκταση του θεσμού των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με ιδιαίτερη έμφαση σε επαγγέλματα που απαιτούν πράσινες δεξιότητες και δεξιότητες σε νέες τεχνολογίες και επαγγέλματα.
 6. Επανασχεδιασμός του επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε να επιτευχθεί σύζευξη εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων και αναγκών αγοράς εργασίας.
 7. Την αντικατάσταση των θέσεων εργασίας χαμηλής παραγωγικότητας με θέσεις εργασίας ψηλής παραγωγικότητας με παράλληλα αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και ενσωμάτωση της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης στην παραγωγική διαδικασία.
 8. Την προώθηση στοχευμένων ερευνητικών δράσεων σε θέματα παραγωγικότητας.
 9. Την άρση αντιπαραγωγικών πρακτικών και θεσμών στη δημόσια υπηρεσία.
 10. Την εισαγωγή εθνικού συστήματος προσόντων και επέκταση της εισαγωγής πρότυπων επαγγελματικών προσόντων σ όλα τα επαγγέλματα, αφού αυτό θα βοηθήσει την βελτίωση αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού σε ολόκληρο το φάσμα της κυπριακής οικονομίας.
 1. Προώθηση αυστηρών μέτρων ελέγχου της αγοράς και πάταξη των φαινομένων αισχροκέρδειας και αθέμιτης κερδοσκοπίας.
 2. Εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου Καταναλωτών.
 3. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και επιδότησης των νοικοκυριών στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων.
 4. Παρέμβαση προς την Κεντρική Τράπεζα και τις εμπορικές τράπεζες με στόχο τη μείωση των στεγαστικών επιτοκίων.
 5. Ενίσχυση της στελέχωσης της ΕΠΑ.
 6. Ενίσχυση και επαρκή στελέχωση της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και προστασίας καταναλωτών με στόχο την θεσμοθετημένη και συστηματική ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να εκπαιδευτούν σωστά και να καταστούν ενεργοί πολίτες προς την κατεύθυνση της διεκδίκησης των καταναλωτικών τους δικαιωμάτων.
 7. Να προωθηθεί άμεση και ουσιαστική βοήθεια προς τις οργανώσεις καταναλωτών ώστε να μπορούν με περισσότερη επάρκεια να ενισχύουν τον ρόλο και την παρέμβαση τους στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών.
 8. Να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα το νομοθετικό εργαλείο για την επιβολή πλαφόν σε καταναλωτικά είδη πρώτης ανάγκης όπως είναι το νερό, το γάλα και το ψωμί.